Disclaimer

Op de site en nieuwsbrieven van de Koninklijke Metaalunie branchegroep NJI zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site en nieuwsbrief te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. 
De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Branchegroep NJI heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die door haar betrouwbaar geacht worden. Branchegroep NJI staat echter niet in voor de onvoorwaardelijke juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Branchegroep NJI aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het foutloos of ononderbroken functioneren van deze website wordt evenmin gegarandeerd.
 Op de branchegroep NJI sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door branchegroep NJI niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Branchegroep NJI wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
 De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. De interpretatie en het gebruik van de geboden informatie is geheel voor eigen rekening en risico.
Branchegroep NJI, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten) met betrekking tot op de branchegroep NJI site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). De licentie met betrekking tot die informatie is beperkt tot uitsluitend datgene wat strikt nodig is voor het online bekijken van de branchegroep NJI site. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van branchegroep NJI, de inhoud van de branchegroep NJI site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.